Så jobbar vi

Från dialog till ömsesidig relation

Initialt möte
Efter att ett ömsesidig beslut om att låta inleda en affärsrelation är taget så anordnas ett initialt möte, i vilket fakta inhämtas och behov prövas. Det primära syftet med mötet är att få en så fullständig bild som möjlig över dig och dina önskemål. Vi identifierar dina mål i livet, eventuella personliga omständigheter, aspirationer liksom familje- och företagsangelägenheter.
Faktabehandling
Vi analyserar och behandlar internt den information som inhämtats och diskussioner som hafts. Vi samlar och utvärderar alla relevanta personliga och finansiella uppgifter och fastställer dina upplevda risker.
Analys
Vi kartlägger och analyserar din nuvarande situation i syfte att identifiera en lämplig plan.
Rekommendation
Efter att det förberedande arbetet är genomfört kommer vi att presentera en handlingsplan innehållande våra oberoende expertisrekommendationer.
Implementering
Vi beviljar handlingsplanen och implementerar satta strategier för att nå de uppsatta målen.
Uppföljning
För oss är det personliga mötet fundamentalt. Utöver det formella uppföljningsmötet kommer vi att kontinuerligt höras av; såväl förutsättningslöst som efter konkret behov.

Att vara kund

En partner för problemlösning, kostnadseffektiv förvaltning & fruktbara relationer

Förstå din livsresa

Pengar är ett medel, inte ett mål. Vi vill förstå den nuvarande situationen och vad dina målsättningar kring dig, dina bolag och din familj för att skapa en relevant och långsiktig plan.

Dina utmaningar & våra lösningar

En finansiell PT identifierar de problem du står inför givet dina långsiktiga mål och föreslår lösningar för respektive problem. Ofta involverar detta extern expertis då det kan vara komplexa problem inom skatt och juridik, med mera.

Kostnadseffektiv förvaltning

Vår övertygelse är att du som kund kan spara större summor på att kostnadseffektivt förvalta ditt kapital. Finansindustrin livnär sig på gamla prismodeller och kunders okunskap; vi vill utmana den etablerade modellen och är övertygande om att den inte tillhör framtiden.

Full översikt

Vår målsättning är att hjälpa dig med alla dina finansiella placeringar, oavsett om de förvaltas av oss eller andra aktörer. Varför? För att du skall få rätt råd för samtliga placeringar; liksom återkoppling på hur det går.

Vi vill erbjuda en relation, inte en produkt

Vår övertygelse är att goda relationer skapar bra affärer för båda parter. Vi vill erbjuda den bästa tänkbara lösningen för dig som kund, samtidigt som vi har en transparent och hälsosamt lönsam affärsmodell. Det kommer att leda till ett ömsesidigt långsiktigt värdeskapade för båda parter.

Nätverk

Det är vår absoluta övertygelse att nätverk är ovärderligt. Vår målsättning är att knyta samman våra kunder med varandra, båda i enskilda fall och i grupp; där vi utbyter erfarenheter, har roligt och genomför investeringar tillsammans — både ni som kunder och vi som er partner.